İlkokul

İlkokul

İlkokul

Ezbere Dayalı Olmayan Çok Dilli Sorgulayıcı Sistem

İlkokul sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatın yanı sıra, araştırma ve sorgulamaya dayalı uluslararası çok dilli sorgulama programı uygulanır. Bu program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak ve ezberlemek yerine öğrencilere, doğru ve önemi olan bilgiyi araştırma ve inceleme fırsatı sunar. Bunun yanında, öğrenci ve öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptığı bir öğrenme ortamı yaratarak anadilin yanı sıra modern dillerde de kendini etkili bir biçimde ifade edebilen, uluslararası bireyler yetiştirmeyi hedefler.

İlkokul 4. Sınıfı bitiren bir öğrenci, dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarına uyar; dinlediğini ve okuduğunu anlar ve anlam kurabilir, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, söz varlığını geliştirir, görselleri okuyarak sunu haline getirebilir, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, okuma ve yazma yapabilir. Bu alanların yanı sıra, dilbilgisi kurallarını bilir ve farklı türdeki kitapları okur ve inceler. İletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme gibi temel matematiksel becerileri kazanır ve bu becerilerini geliştirmek için araştırma, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme becerisi edinir.

Sayısal alanda, analiz ve analitik düşünme becerilerini geliştirmiş olur, 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilir; görsel algı, yoğunlaşma, yaratıcılık ve araştırma yeteneğine sahip olur; matematiğin hayatın içinden bir kavram olduğunu ve yaşamı kolaylaştırdığını kavrar, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir.

Sosyal alanda bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurar; kültürümüzü yansıtan öğeleri tanır; geçmişten bugüne yaşanan değişimleri fark eder; Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü anlar; çevresinde gördüğü varlıkları doğal ve beşeri olarak ayırt edebilir; temel ihtiyaçlarını belirleyip tüketici olarak haklarını bilir; toplumdaki meslekler hakkında bilgi sahibi olur; teknolojik ürünlerin bize ve çevremize etkilerini sorgular; toplum için çalışan resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını tanır; yerel yönetim birimleri hakkında bilgi sahibi olur; farklı ülkelerin kültürleriyle kendi kültürel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.

Bilimsel alanda, dünyamız içinde bulunan farklı türdeki varlıkları ve bu varlıklara ait özellikleri, İnsanların ve doğadaki diğer canlıların yaşayış şekilleri ve bu varlıkların özelliklerini bilir; dünyamız kullandığımız teknolojinin oluşumu ve farklı alanlarda insanoğluna yararları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri yaşamına aktarır.